ازدواج های روستا

جمعه دوم فروردین 93 مراسم ازدواج آقای کاظم محجوب فرزند علی اصغر و خانم رجایی فرزند علی برگزار شد .

جمعه اول فرورین 93 مراسم عروسی آقای کاظم محجوب فرزند علی اصغر و خانم رجایی فرزند علی برگزارشد

یکشنبه 3/1/93 مراسم ازدواج آقای حسن غلامی فرزند گل محمد و خانم خلوصی فرزند عباسعلی

جمعه 3/6/91  مراسم ازدواج آقای جواد نجمی فرزند غلامعلی و خانم مهرجو فرزند مهرداد

جمعه 10/6/91 مراسم ازدواج آقای مرتضی مجیدی فرزند عباس و خانم زهدی فرزند حسین

یکشنبه 12/6/91 مراسم ازدواج آقای هادی دنیایی فرزند علی اصغر و خانم آهی فرزند عباس

پنج شنبه 16/6/91 مراسم ازدواج پسر آقای غلامعلی صحراگرد و خانم آتشکار فرزند علی پنج شنبه شب 16/6/91 مراسم ازدواج آقای جواد قلی زاده فرزند غلامرضا در کاشمر

شنبه 18/6/91 مراسم ازدواج آقای رضا خلوصی فرزند عباسعلی در فرشه

دوشنبه 28/12/92 مراسم ازدواج دختر آقای گلمحمد غلامی (داماد اهل روستای ازغند است)

سه شنبه 29/12/91 مراسم ازدواج آقای حسین زیبایی فرزند رضا با خانم منشی فرزند اصغر

شنبه 3/1/92 مراسم ازدواج پسر آقای محمد مقصودی و خانم فیض

شنبه3/1/92 مراسم ازدواج خانم نجمی (فرزند غلامعلی)

یکشنبه 11/1/92 مراسم ازدواج پسر آقای نعمت افسرده در کاشمر

 هفته پیش (هته دوم شهریور) عروسی سید ابوالفضل آذربرزین ، پسر آقای غلام قلیزاده در کاشمر ، پسر مرحوم رضا پژمرده ،و چند مورد دیگر بود که اطلاعاتم کامل نیست

در این هفته یعنی 20/6/92 عروسی پسر آقای رمضانی ، پسر آقای رضا صیامی ، پسر آقای امرا... تیموری و پسر آقای رحمت الله افسرده را  خواهیم داشت

/ 0 نظر / 16 بازدید